ประวัติสถานีตำรวจภูธรตากฟ้า

          อำเภอตากฟ้า เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก เป็นแหล่งล่าสัตว์ของพวกรานป่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2496 ทางราชการได้สร้างถนนประชาธิปัตย์หรือถนนพหลโยธินในปัจจุบันผ่านพื้นที่ดังกล่าว จึงมีประชาชนเข้ามาจับจองที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก
          ในปี พ.ศ. 2498 กรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองตากคลีขึ้น และมีประชาชนพากันอพยพครอบครัวเข้ามาจับจองที่ดินทำกินเพิ่มมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 อำเภอตาคลีจึงได้แยกนิคมสร้างตนเองตาคลีเป็น "นิคมสร้างตนเองตากฟ้า"
           เมื่อปี พ.ศ.2508 กรมการปกครองได้แยกการปกครองตำบลตากฟ้า ออกจากอำเภอตาคลี และยกฐานะเป็น "อำเภอตากฟ้า" มี 7 ตำบล 75 หมุ่บ้าน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 87 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2513 โดยมิได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแต่อย่างใด
           ในปี พ.ศ. 2510 กรมตำรวจได้อนุมัติให้ก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรนิคมตากฟ้าขึ้น มีอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง กำลังตำรวจประจำ 20 นาย และการปกครองบังคับบัญชาขึ้นตรงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลี จนกระทั่งปี พ.ศ.2514 กรมตำรวจอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากฟ้าขึ้นใหม่ และยกฐานะเป็น "สถานีตำรวจภูธรอำเภอตากฟ้า" การปกครองบังคับบัญชาไม่ต้องขึ้นตรงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลีอีกต่อไป โดยตั้งอยู่ในพิกัด พี เอส 609971 บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 234 หมู่ที่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์